Afyon Haber

MOTOKROS´DA MXGP OF AFYON RÜZGARI

MOTOKROS’DA MXGP OF AFYON RÜZGARI

‘MXGP OF AFYON’DA TOZ DUMANA KARIÞTI

            Dünya Motokros Þampiyonasýnýn 9. ayak yarýþý ‘MXGP OF AFYON’ heyecaný baþladý. Dünyanýn en iyi pisti ve en iyi padoðuna sahip Motor Sporlarý Merkezinde yarýþlar heyecan, tutku ve adrenaline sahne oldu. Dünya Motokros Þampiyonasý’nda ilk kez bir þehir adýna yarýþ düzenlendi.

            Afyonkarahisar’da düzenlenen Dünya Motokros Þampiyonasý’nýn (Bitci MXGP of Afyon) 9. ayak organizasyonu baþladý. Afyon Motor Sporlarý Merkezi’nde iki kategoride serbest antrenman ve sýralama turlarýyla baþlayan organizasyonda Dünya Kadýnlar Motokros Þampiyonasý’nýn (WMX) yaný sýra Avrupa Motokros Þampiyonasý ve EMX Open yarýþlarý yapýldý.

DÜNYANIN EN ÝYÝLERÝ ‘EN ÝYÝ PÝSTTE’ HÜNERLERÝNÝ SERGÝLEDÝ

        Afyon Motor Sporlarý Merkezi’ndeki organizasyon kapsamýnda düzenlenen Avrupa Motokros Þampiyonasý (EMX Open) mücadelesinin birinci yarýþý heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarýþta birinciliði Fransýz Nicolas Dercourt, ikinciliði Polonyalý pilot Tomasz Wysocki ve üçüncülüðü Ýtalyan Davide de Bortoli elde etti.

          Dünya Motokros Þampiyonasý’nýn 9. ayak organizasyonu (Bitci MXGP of Afyon) çeþitli kategorilerde yapýldý. Þehrimizde düzenlenen Afyon Motor Sporlarý Merkezi’ndeki organizasyonda Dünya Kadýnlar Motokros Þampiyonasý (WMX) mücadelesinin birinci yarýþý adeta nefes kesti. Yarýþta birinciliði Ýtalyan Kiara Fontanesi, ikinciliði Yeni Zelandalý Courtney Duncan ve üçüncülüðü Hollandalý Nancy van de Ven elde etti. Hýz kesmeden devam eden Avrupa Motokros Þampiyonasý (EMX Open) mücadelesinin ikinci yarýþýnda ise Ýtalyan Bortoli birinci oldu. Yarýþta ikinciliði Fransýz Nicolas Dercourt, üçüncülüðü de Polonya’dan Tomasz Wysocki elde etti. Dünya Kadýnlar Motokros Þampiyonasý’nýn (WMX) ikinci yarýþý da yapýldý.Ýlk yarýþý kazanan Ýtalyan Kiara Fontanesi, ikinci yarýþta da birinciliði elde etti. Yeni Zelandalý Courtney Duncan, ilk yarýþta olduðu gibi ikinci yarýþta da ikinci sýrada yer alýrken, Alman Larissa Papenmeier ise üçüncü oldu.

“FARKIMIZI ORTAYA KOYDUK”

          25 ülkeden 120’nin üzerinde yarýþçýnýn katýldýðý Bitci MXGP of AFYON yarýþý, dünyada 7.34 milyar kiþinin yaþadýðý 180 ülkede yayýnlanýyor ve 3 milyar kiþi tarafýndan izleniyor. Yarýþlar TRT Spor Yýldýz kanalýndan da canlý yayýnla aktarýlýyor. Þampiyonanýn ve þampiyonlarýn þehrimizde, önemli bir organizasyonda aðýrlandýðýna dikkat çeken Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek TRT Spor Yýldýz TV kanalýna yaptýðý açýklamasýnda; “2018 yýlýnda ilk ayak þehrimizde yapýldý. Bu iþe gönül verdik ve iddiamýzý ortaya koyduk. Fakat bakýldýðý zaman bu gayretlerimizi hayal olarak görenler vardý. Azimli bir þekilde ciddi bir çalýþma ile Türkiye Motor Sporlarý Federasyon Baþkanýmýz ile birlikte yola çýktýk. 2018 yýlýnda Dünyanýn en iyi pisti ve 2019 yýlýnda da en iyi padok ödülünü aldýk. Organizasyona hazýrlýklarýmýz tamamlandý ancak pandemi nedeni ile 2020 yýlýnda gerçekleþtiremedik. Çok þükür bu tarihi günleri yaþamak nasip oldu. Dünya Þampiyonasý kadim þehrimiz Afyonkarahisar’ýmýzda yapýlýyor. 9. Ayak Ýtalya’da yapýlacaktý pandemi nedeni ile güvenli ülke Türkiye’den bizim þehrimiz buna layýk görüldü. Bir kez daha hem ülke hem de Afyonkarahisar olarak farkýmýzý ortaya koyduk. Motor Sporlarý yarýþlarýnda ilk defa þehrimizin ismi markalaþtý ve MXGP of Afyon olarak anýlýyor, bu bizi oldukça gururlandýrýyor. Valimiz Gökmen Çiçek’in desteðini her zaman yanýmýzda hissediyoruz, bu bizleri onurlandýrýyor. Bundan sonra farklý organizasyonlara ev sahipliði yapmaya hazýrýz. Emeði geçenlere teþekkür ediyorum.” dedi. 

“BU ORGANÝZASYONUN GERÇEK KAHRAMANI BAÞKANIMIZ MEHMET ZEYBEK’TÝR”

         TRT Spor Yýldýz Televizyona demeç veren Valimiz Gökmen Çiçek ise Belediye Baþkanýmýz Mehmet Zeybek’i böyle büyük bir organizasyona ev sahipliði yaptýðý için tebrik ederek; “Biz çok gururluyuz, uluslararasý organizasyonlara ev sahipliði yapmaktan. Dünyanýn en iyi motor sporcularýný ve binlerce vatandaþlarýmýzý bu þehirde aðýrlamak mutluluk verici. Böyle bir organizasyonu düzenlemek hiç kolay deðil bu bizim için büyük baþarý. Belediye Baþkanýmýzýn ve Motor Sporlarý Federasyonun bu iþte çok büyük emeði var. Ýki organizasyona birden ev sahipliði yapmaktan mutluyuz. En iyi pist ve en iyi padokta yarýþmaktan yarýþçýlarýmýzda memnun. Afyonkarahisar’ýn uluslararasý organizasyonlarda artýk söz sahibi olduðunu bir kez daha ispatladýk. Bu organizasyonun gerçek kahramaný Baþkanýmýz Mehmet Zeybektir. Kendisine, ekibine ve tüm emeði geçenlere teþekkür ediyorum.” diye konuþtu.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu